Pengumuman Kelulusan siswa SMAN 1 Jombang Tahun 2015

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 JOMBANG
Jl. Bupati RAA Soeroadiningrat No 08 Telepon (0321) 861240
KECAMATAN JOMBANG
KodePos 61419

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 JOMBANG
Nomor : 420/94.54/415.28.8/2015

TENTANG KELULUSAN PESERTA DIDIK SMA NEGERI 1 JOMBANG
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
KEPALA SMA NEGERI 1 JOMBANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menentukan keberhasilan belajar siswa SMA Negeri 1 Jombang tahun pelajaran   2014/2015 dipandang perlu menentukan kelulusan siswa.
b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada butir “a” dipandang perlu untuk ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Jombang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Daerah Otonom.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 30 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 tahun 2011 tentang APBD Kabupaten Jombang tahun 2011

Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.(Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4310)
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negera Nomor 44966)
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Nasional / Madrasah / Pendidikan kesetaraan dan Ujian Nasional
4. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0031/P/BSNP/I/2015, tanggal 13 Maret 2015 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelengaaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2014/2015
5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor: 423.7/ 1849/103.04/2014 tanggal 25 Maret 2015, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SMP/MTs dan SMA/MA Tahun pelajaran 2014/2015.
6. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/220/KPTS/013/2015 tanggal 24 Maret 2015 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2014/2015.
7. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45 / 130 / 415.10.10 / 2015 tanggal 10 April 2015 tentang Panitia Penyelenggara Ujian Sekolah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, Program Paket A/ULA dan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan serta Pendidikan Kesetaraan, Program Paket B / Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan di Kabupaten Jombang Tahun Pelajaran 2014/2015;
8. Keputusan bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang dan Kepala Kementrian Agama Kabupaten Jombang Nomor: 423.7/ /415.28/2015 dan Nomor Kd. 15.12/2/ /SK/2015 tentang Panitia Penyelenggara Ujian Sekolah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah,Sekolah Dasar Luar Biasa, Program Paket A/ULA dan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah,Sekolah Menengah Atasa Luar Biasa,Sekolah Menengah Kejuruan serta Pendidikan Kesetaraan,Program Paket B/Wustgha, Program paket C dan Program paket C Kejuruan di Kabupaten Jombang Tahun Pelajaran 2014/2015;
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang Nomor: 423.7/ /415.28/2015 tanggal April 2015 tentang Pembentukan Sub Rayon dan Sekolah Penyelenggara Ujian Sekolah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah,Sekolah Dasar Luar Biasa, Program Paket A/ULA dan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah,Sekolah Menengah Atasa Luar Biasa,Sekolah Menengah Kejuruan serta Pendidikan Kesetaraan,Program Paket B/Wustgha, Program paket C dan Program paket C Kejuruan di Kabupaten Jombang Tahun Pelajaran 2014/2015;
10. Rapat Pleno Kelulusan Dewan Guru SMA Negeri 1 Jombang pada hari Rabu, 13 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
Pertama : Kelulusan Peserta Didik SMA Negeri 1 Jombang Tahun Pelajaran 2014/2015.

Kedua : Kelulusan Peserta Didik yang dimaksud pada diktum pertama, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan keputusan ini.

Ketiga : Siswa yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah dan rapor sampai dengan semester terakhir kelas XII dan yang tidak lulus hanya diberikan rapor sampai semester akhir kelas XII.

Keempat : Keputusan Kelulusan ini ditetapkan dalam Rapat Pleno Kelulusan Dewan Guru SMA Negeri 1 Jombang, pada hari Rabu, 13 Mei 2015.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya

                                                                                                                             Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 13 Mei 2015
Kepala SMA Negeri 1 Jombang
Selaku
Ketua Panitia Sekolah Penyelenggara

                                                                                                                            TTD

                                                                                                                         Dra. SIH WIHARTINI, M.Psi.
Pembina Tk. I
NIP. 195709181982032008

Tembusan :
1. Yth. Ketua Panitia Ujian Nasional Rayon 13 Kabupaten Jombang
2. Yth. Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang
3. Arsip.

L A M P I R A N

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 JOMBANG
Nomor : 420/94.54/415.28.8/2015
TENTANG
KELULUSAN PESERTA DIDIK SMA NEGERI 1 JOMBANG
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Nama Siswa Yang Dinyatakan Lulus / Tidak Lulus Dalam Menempuh Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (US) SMA Negeri 1 Jombang
Tahun Pelajaran 2014/2015

NO NO PESERTA NIS   NAMA                             L/P                  PROGRAM                  KET.
1 13-001-001-8 8402 ADIT BINTANG PRATAMA L                       IPA                          Lulus
2 13-001-002-7 8416 ALVIN HIDAYATULLOH L IPA Lulus
3 13-001-003-6 8421 ANANDA DWI RAMADANI P IPA Lulus
4 13-001-004-5 8424 ANDINY PUTRIANA R P IPA Lulus
5 13-001-005-4 8426 ANGGUN TRI PAMUNGKAS P IPA Lulus
6 13-001-006-3 8431 ARIF RAHMAN L IPA Lulus
7 13-001-007-2 8445 BAYU PURNOMO AJI L IPA Lulus
8 13-001-008-9 8457 DELLA CINDY P P IPA Lulus
9 13-001-009-8 8467 DINI FARADIAN P IPA Lulus
10 13-001-010-7 8475 EKA MUTIA ROFIQIH A P IPA Lulus
11 13-001-011-6 8476 EKA SITI NURLAILI P IPA Lulus
12 13-001-012-5 8498 FEBRIAN TIAR TRIANGGO L IPA Lulus
13 13-001-013-4 8522 INGGIT ROHMANSYAH L IPA Lulus
14 13-001-014-3 8530 KRESNA MANOHARA L IPA Lulus
15 13-001-015-2 8532 LENI RIZKI AZZU N P IPA Lulus
16 13-001-016-9 8534 LIZA ANGGI WARDANI P IPA Lulus
17 13-001-017-8 8540 MEDANA PUTRIHERDANI A P IPA Lulus
18 13-001-018-7 8545 MOHAMAD ADAM FIRDAUS L IPA Lulus
19 13-001-019-6 8562 MUHAMMAD NURUL HUDA L IPA Lulus
20 13-001-020-5 8565 MUHAMMAD SYAIFUL M L IPA Lulus
21 13-001-021-4 8569 MUHIMMATUL ALIYAH P IPA Lulus
22 13-001-022-3 8575 NIKEN AYU BRAHMA C P IPA Lulus
23 13-001-023-2 8581 NOVI FARIDA P IPA Lulus
24 13-001-024-9 8582 NOVIA DEFFIAN RAHAYU P IPA Lulus
25 13-001-025-8 8583 NOVIA KUSUMAWARDHANI P IPA Lulus
26 13-001-026-7 8589 NURYANTI P IPA Lulus
27 13-001-027-6 8602 RACHMANDA RIGO P L IPA Lulus
28 13-001-028-5 8603 RADITA WIRDAYANTI E P IPA Lulus
29 13-001-029-4 8605 RAHARJO MUSTOFA L IPA Lulus
30 13-001-030-3 8608 RATIH DWI ANGGRAINI P IPA Lulus
31 13-001-031-2 8637 SEPTINE MARTA ANDINI P IPA Lulus
32 13-001-032-9 8670 YAYAK KUKUH PRIAMBODO L IPA Lulus
33 13-001-033-8 8395 ADE IRMA RAHMANDA P IPA Lulus
34 13-001-034-7 8401 ADIS ARIF H L IPA Lulus
35 13-001-035-6 8419 AMILIA RAHMA P IPA Lulus
36 13-001-036-5 8429 APRILIA DIAH RISANTI P IPA Lulus
37 13-001-037-4 8439 AYU WULANDARI P IPA Lulus
38 13-001-038-3 8468 DWI NUR FINDAH P IPA Lulus
39 13-001-039-2 8469 DWI RONA PUSPASARI S P IPA Lulus
40 13-001-040-9 8471 DYAH ARUM WIGATI P IPA Lulus
41 13-001-041-8 8477 ELMA DWI PUSPITASARI P IPA Lulus
42 13-001-042-7 8478 ELSA PUSPITASARI P IPA Lulus
43 13-001-043-6 8488 ETIKA DWI RAHMAWATI P IPA Lulus
44 13-001-044-5 8500 FENI CHOIRUN NISA P IPA Lulus
45 13-001-045-4 8505 FIRMAN ARIFUDDIN F z L IPA Lulus
46 13-001-046-3 8509 GIRINDRA WARDANI P IPA Lulus
47 13-001-047-2 8512 HASRI PROVITASARI P IPA Lulus
48 13-001-048-9 8517 HRISTO DIO FAISHAL L IPA Lulus
49 13-001-049-8 8518 ILHAM AKBAR H L IPA Lulus
50 13-001-050-7 8525 ISNAINI KURNIA SARI P IPA Lulus
51 13-001-051-6 8541 MEGAWATY SUSANTO P P IPA Lulus
52 13-001-052-5 8544 MOCHAMAD NASIR L IPA Lulus
53 13-001-053-4 8555 MUHAMMAD CHOIRULIL A L IPA Lulus
54 13-001-054-3 8570 NADIA PUTRI CRUSSELLA P IPA Lulus
55 13-001-055-2 8588 NURUL ALFANI L IPA Lulus
56 13-001-056-9 8609 RATIH NUR ISLAMIAH P IPA Lulus
57 13-001-057-8 8617 RIA RIRIS RIAWATI P IPA Lulus
58 13-001-058-7 8620 RICKO AKBAR HERDIANTO L IPA Lulus
59 13-001-059-6 8638 SEPTYAN DANAR P L IPA Lulus
60 13-001-060-5 8645 SITI NUR AFIFAH P IPA Lulus
61 13-001-061-4 8646 SITI ROHMATUN NI’MAH P IPA Lulus
62 13-001-062-3 8649 SYAIFUDIN L IPA Lulus
63 13-001-063-2 8655 TONITA ZANUAR ADI P L IPA Lulus
64 13-001-064-9 8673 YORANDA PERMANA R L IPA Lulus
65 13-001-065-8 8404 AFIF NURIL IHSAN L IPA Lulus
66 13-001-066-7 8410 AJENG IFTITA NAJIHAH P IPA Lulus
67 13-001-067-6 8412 ALFIAN MAHADIKA I L IPA Lulus
68 13-001-068-5 8417 AMANDA DWI RAHMANIA P IPA Lulus
69 13-001-069-4 8442 BAGAS DIHAR ILMAWAN L IPA Lulus
70 13-001-070-3 8451 DANIA INDRI HAPSARI P IPA Lulus
71 13-001-071-2 8460 DEVIKY FITRIKARISMAYA P IPA Lulus
72 13-001-072-9 8464 DHUWI AMBAR WATI P IPA Lulus
73 13-001-073-8 8481 ELVIANA ARISAPUTRI P IPA Lulus
74 13-001-074-7 8486 ERIK ANDRIANI P IPA Lulus
75 13-001-075-6 8489 FA’ANG YUANGGA L IPA Lulus
76 13-001-076-5 8493 FAKHRIAH ACHINTYA P IPA Lulus
77 13-001-077-4 8495 FARID ZAKARIA L IPA Lulus
78 13-001-078-3 8537 MAMLUATUL FAIZAH P IPA Lulus
79 13-001-079-2 8543 MOCH. ALQINDI L IPA Lulus
80 13-001-080-9 8547 MOHAMMAD BAHRUL AZIZ L IPA Lulus
81 13-001-081-8 8556 MUHAMMAD CHUMAIDY M L IPA Lulus
82 13-001-082-7 8557 MUHAMMAD FAJAR DIAN P L IPA Lulus
83 13-001-083-6 8571 NADYA AISAH K P IPA Lulus
84 13-001-084-5 8578 NITA BUDIARTY P IPA Lulus
85 13-001-085-4 8587 NUR PERSMAWATI S P IPA Lulus
86 13-001-086-3 8590 NYIMAS NATASYA P IPA Lulus
87 13-001-087-2 8599 PUSPITA RATNA M P IPA Lulus
88 13-001-088-9 8610 RATNA RAHAYU S P IPA Lulus
89 13-001-089-8 8635 SELMA KARAMY P IPA Lulus
90 13-001-090-7 8641 SHERLY NIKEN M P IPA Lulus
91 13-001-091-6 8658 VANI NUR ISLAMIYATI P IPA Lulus
92 13-001-092-5 8664 WAHYU TRI PUSPITASARI P IPA Lulus
93 13-001-093-4 8668 WISNU DWIJA KANGKA L IPA Lulus
94 13-001-094-3 8672 YOGA ADI KUSUMA L IPA Lulus
95 13-001-095-2 8675 YUGI TRILIA SEPTIANA P IPA Lulus
96 13-001-096-9 8686 TEGAR ALIF ROMADHON L IPA Lulus
97 13-001-097-8 8407 AGUNG DWI PRIBADI L IPA Lulus
98 13-001-098-7 8423 ANDHARA EARLY F P P IPA Lulus
99 13-001-099-6 8432 ARINI DEWI ANGGRAINI P IPA Lulus
100 13-001-100-5 8447 CATUR RATNA MAYDANI P IPA Lulus
101 13-001-101-4 8459 DEVI LAXMI APRILLIA P P IPA Lulus
102 13-001-102-3 8461 DEVINA SALSABILA P IPA Lulus
103 13-001-103-2 8462 DEWI ULFATIN P IPA Lulus
104 13-001-104-9 8465 DIAN OKTAVIA P IPA Lulus
105 13-001-105-8 8491 FAHRIL PUTERA Z L IPA Lulus
106 13-001-106-7 8501 FENY AGUSTIN P IPA Lulus
107 13-001-107-6 8502 FERDY DWIYANDA PUTRA L IPA Lulus
108 13-001-108-5 8513 HAZMIEA NURFIDA P IPA Lulus
109 13-001-109-4 8515 HILDA MUSTIKA FIRMANI P IPA Lulus
110 13-001-110-3 8528 KARTIKA CANDRA KIRANA P IPA Lulus
111 13-001-111-2 8531 KUKUH FIRMANA AJI L IPA Lulus
112 13-001-112-9 8535 M. ACHIS RIZAL M L IPA Lulus
113 13-001-113-8 8536 MACHFIRO AIMMATUL H P IPA Lulus
114 13-001-114-7 8552 MUHAMMAD AFIF DEDE W L IPA Lulus
115 13-001-115-6 8553 MUHAMMAD ANSHORI R L IPA Lulus
116 13-001-116-5 8558 MUHAMMAD IKHWAN H L IPA Lulus
117 13-001-117-4 8561 MUHAMMAD KHARISMA L IPA Lulus
118 13-001-118-3 8574 NIKEN AGUSTIARINA P IPA Lulus
119 13-001-119-2 8585 NUR HAYATI P IPA Lulus
120 13-001-120-9 8593 PANJI WISNU A L IPA Lulus
121 13-001-121-8 8595 PRATAMA AGUNG NUGROHO L IPA Lulus
122 13-001-122-7 8600 PUTU WIDHIYANI CANDRA P IPA Lulus
123 13-001-123-6 8606 RAHMANIA SUPRAPTI P IPA Lulus
124 13-001-124-5 8636 SELVI FIRDAUSI NUZULA P IPA Lulus
125 13-001-125-4 8652 TIARA AGUSTINA P IPA Lulus
126 13-001-126-3 8659 VERA LAVIARA MAGHFI P IPA Lulus
127 13-001-127-2 8671 YESI DWI FITRIANA P IPA Lulus
128 13-001-128-9 8676 YUNAN RAFID ARIQ L IPA Lulus
129 13-001-129-8 8399 ADINDA HENY OKTASARI P IPA Lulus
130 13-001-130-7 8409 AHMAD RIZKY ARFIANSYAH L IPA Lulus
131 13-001-131-6 8415 ALMAS BIMA GASTARA D L IPA Lulus
132 13-001-132-5 8428 ANITA RAHAYU P IPA Lulus
133 13-001-133-4 8434 ASTRIE HANDITA PUTRI P IPA Lulus
134 13-001-134-3 8444 BARA RIMBHAS K L IPA Lulus
135 13-001-135-2 8453 DANIEL ZILBRYAN I L IPA Lulus
136 13-001-136-9 8466 DIKA ANGGRIAWAN L IPA Lulus
137 13-001-137-8 8473 EDWIN WIDIANTORO L IPA Lulus
138 13-001-138-7 8474 E’EN ROCHAINI P IPA Lulus
139 13-001-139-6 8490 FADHILA SUFIANA R P IPA Lulus
140 13-001-140-5 8499 FENDY SURYA DANA L IPA Lulus
141 13-001-141-4 8521 INGE YOU VANAT P IPA Lulus
142 13-001-142-3 8524 IRMA NOVIA SARI P IPA Lulus
143 13-001-143-2 8529 KHABIBAH FIRMANSYAH P IPA Lulus
144 13-001-144-9 8550 MOHAMMAD YUSUF Y L IPA Lulus
145 13-001-145-8 8566 MUHAMMAD YUSUF ARIFIN L IPA Lulus
146 13-001-146-7 8568 MUHAMMAD ZULFIKAR A L IPA Lulus
147 13-001-147-6 8576 NINDA PUTRI WAHYUNI P IPA Lulus
148 13-001-148-5 8584 NUR FITRIANA P IPA Lulus
149 13-001-149-4 8598 PRIMA NUR HIDAYATI P P IPA Lulus
150 13-001-150-3 8607 RANI WAHYU KRISTIANE P IPA Lulus
151 13-001-151-2 8613 RESTI INDANA P IPA Lulus
152 13-001-152-9 8618 RIANA GITA PRATIWI P IPA Lulus
153 13-001-153-8 8621 RICKY EKO FEBRIWANTO L IPA Lulus
154 13-001-154-7 8623 RISA FITRIANI P P IPA Lulus
155 13-001-155-6 8625 RIZA MAULANA L IPA Lulus
156 13-001-156-5 8633 SAYYIDAH S P IPA Lulus
157 13-001-157-4 8647 SOFIA DWI N P IPA Lulus
158 13-001-158-3 8651 SYIFA LAILATUL M P IPA Lulus
159 13-001-159-2 8660 VINA WIDI FATMAWATI P IPA Lulus
160 13-001-160-9 8667 WINDY SEPTYANI P IPA Lulus

Jombang, 13 Mei 2015

Kepala SMA Negeri 1 Jombang

Dra. SIH WIHARTINI, M.Psi.
Pembina Tk. I
NIP.195709181982032008

L A M P I R A N

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 JOMBANG
Nomor : 420/94.54/415.28.8/2015
TENTANG
KELULUSAN PESERTA DIDIK SMA NEGERI 1 JOMBANG
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Nama Siswa Yang Dinyatakan Lulus / Tidak Lulus Dalam Menempuh Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (US) SMA Negeri 1 Jombang
Tahun Pelajaran 2014/2015

NO NO PESERTA NIS NAMA L/P PRO
GRAM KET.
1 13-001-161-8 8411 AKBAR SURYA ERLANGGA L IPS Lulus
2 13-001-162-7 8418 AMELIA KARTIKA SARI P IPS Lulus
3 13-001-163-6 8437 AYU NUR FADILLAH P IPS Lulus
4 13-001-164-5 8438 AYU WIDYA NINGTIAS P IPS Lulus
5 13-001-165-4 8450 CINDY DESI FATIKHAH S P IPS Lulus
6 13-001-166-3 8452 DANIEL FARAHAN L IPS Lulus
7 13-001-167-2 8458 DETI FATMA KATLYA P IPS Lulus
8 13-001-168-9 8470 DWI WULANDARI P IPS Lulus
9 13-001-169-8 8472 DYAH AYU RUSITASARI P IPS Lulus
10 13-001-170-7 8479 ELSYA LUDFIANI S P IPS Lulus
11 13-001-171-6 8484 ENHA SORANDRI TAHIR P IPS Lulus
12 13-001-172-5 8496 FATMA DIAN P P IPS Lulus
13 13-001-173-4 8504 FIDI PRAMUDYA K L IPS Lulus
14 13-001-174-3 8514 HERWINDRA EKA WAHYU L IPS Lulus
15 13-001-175-2 8516 HODIJAH NURULAINI P IPS Lulus
16 13-001-176-9 8526 IVAN RIZKI PRATAMA L IPS Lulus
17 13-001-177-8 8549 MOHAMMAD WISNU FARUQ L IPS Lulus
18 13-001-178-7 8559 MUHAMMAD IQBAL A L IPS Lulus
19 13-001-179-6 8564 MUHAMMAD SAUKI AL F L IPS Lulus
20 13-001-180-5 8577 NISA’ KUSUMANING AYU P IPS Lulus
21 13-001-181-4 8596 PRATIWI INTAN F P IPS Lulus
22 13-001-182-3 8597 PRAWITO L IPS Lulus
23 13-001-183-2 8604 RADITYA NOVAN A L IPS Lulus
24 13-001-184-9 8614 REZA NANDA OKTAVIAN L IPS Lulus
25 13-001-185-8 8616 REZA RYAN ANGGRIAWAN L IPS Lulus
26 13-001-186-7 8624 RIZA MAULANA L IPS Lulus
27 13-001-187-6 8626 RIZAL OKTAVIANO L IPS Lulus
28 13-001-188-5 8632 SATRIO RONGGO BASKORO L IPS Lulus
29 13-001-189-4 8643 SILVIRANDA DEWANTI P IPS Lulus
30 13-001-190-3 8662 WAHYU PUTRO HADI L IPS Lulus
31 13-001-191-2 8678 YUSUF SETYA BUDI L IPS Lulus
32 13-001-192-9 8679 ZAHROTUL INAYATI P IPS Lulus
33 13-001-193-8 8405 AFRIZAL SETIAWAN L IPS Lulus
34 13-001-194-7 8413 ALIF IRVANSYAH K L IPS Lulus
35 13-001-195-6 8422 ANANG WAHYU D L IPS Lulus
36 13-001-196-5 8433 ASRUL AFANDY L IPS Lulus
37 13-001-197-4 8436 AYU NINDIYANA P IPS Lulus
38 13-001-198-3 8440 AYUK AINUN RAHMADYAH P IPS Lulus
39 13-001-199-2 8443 BAIRIO RIZAQ F L IPS Lulus
40 13-001-200-9 8446 BAYU PUTRO AJI L IPS Lulus
41 13-001-201-8 8455 DEA ANGGI CLARISTA P P IPS Lulus
42 13-001-202-7 8492 FAISAL MAHENDRA P L IPS Lulus
43 13-001-203-6 8508 GALAN BAGUS TRYWINTANG L IPS Lulus
44 13-001-204-5 8519 ILHAM BRIAN DZAKIRI L IPS Lulus
45 13-001-205-4 8533 LINTANG MIJIAS KWIN P IPS Lulus
46 13-001-206-3 8542 MIFTACHUR ROCHMAH P IPS Lulus
47 13-001-207-2 8546 MOHAMMAD ADITYA ALAMSY L IPS Lulus
48 13-001-208-9 8548 MOHAMMAD EKO SUSILO L IPS Lulus
49 13-001-209-8 8551 MOZZA PUSPITA IRANI P IPS Lulus
50 13-001-210-7 8567 MUHAMMAD ZAMRONI B L IPS Lulus
51 13-001-211-6 8586 NUR INDAH DWI LESTARI P IPS Lulus
52 13-001-212-5 8594 PINGKY NUR AZIZAH P IPS Lulus
53 13-001-213-4 8627 RIZKA NUR ROHMAH P IPS Lulus
54 13-001-214-3 8631 RUKHA INDAH P IPS Lulus
55 13-001-215-2 8644 SINGGIH JANUARTA L IPS Lulus
56 13-001-216-9 8654 TOFAN MOSLEM HENDRAWAN L IPS Lulus
57 13-001-217-8 8663 WAHYU RIZAL WICAKSONO L IPS Lulus
58 13-001-218-7 8674 YUANIDA ELLEN TAMAYA P IPS Lulus
59 13-001-219-6 8680 ZULKIFLI ANGGA LAKSMANA L IPS Lulus
60 13-001-220-5 8685 REZA FAHMI KURNIAWAN L IPS Lulus
61 13-001-221-4 8979 SYAMS DANI SAADI L IPS Lulus
62 13-001-222-3 8396 ADE RYAN CIPTAKAHARDI L IPS Lulus
63 13-001-223-2 8397 ADEKA RACHMAN L IPS Lulus
64 13-001-224-9 8403 ADJI HUSADHA L IPS Lulus
65 13-001-225-8 8414 ALIFAN ARDYANSYAH R L IPS Lulus
66 13-001-226-7 8430 APRILIA TRI HASTUTI P IPS Lulus
67 13-001-227-6 8435 ASWAN FIRMAN ARIF L IPS Lulus
68 13-001-228-5 8449 CHOIRUN NISA FIRDAUS P IPS Lulus
69 13-001-229-4 8480 ELUNG ESA ISWIHARJO L IPS Lulus
70 13-001-230-3 8485 ENI TRI WULANDARI P IPS Lulus
71 13-001-231-2 8487 ERNESTINE AINIAH P IPS Lulus
72 13-001-232-9 8503 FERIAN WIBISONO L IPS Lulus
73 13-001-233-8 8506 FRANSISKA IS W P IPS Lulus
74 13-001-234-7 8520 INDRA EKO UTOMO L IPS Lulus
75 13-001-235-6 8523 IRMA AYU SOFIYANI P IPS Lulus
76 13-001-236-5 8527 IVON ERLYANANDA P IPS Lulus
77 13-001-237-4 8560 MUHAMMAD KEMAL ANAS L IPS Lulus
78 13-001-238-3 8563 MUHAMMAD RASIDAFI A L IPS Lulus
79 13-001-239-2 8573 NANDIA LUXMAWATI P IPS Lulus
80 13-001-240-9 8579 NOVA WULANDARI P IPS Lulus
81 13-001-241-8 8601 RACHMA NABILLA P IPS Lulus
82 13-001-242-7 8612 RESI NOVALIYA P P IPS Lulus
83 13-001-243-6 8615 REZA OLIVIANA PUTRI P IPS Lulus
84 13-001-244-5 8622 RIO ADITYA L IPS Lulus
85 13-001-245-4 8628 RIZKY DAVID NOVANDI L IPS Lulus
86 13-001-246-3 8630 ROSIHAN ANDIN PAMBUDI L IPS Lulus
87 13-001-247-2 8639 SETO GAGA ASTO KUSUMO L IPS Lulus
88 13-001-248-9 8640 SHELA APRILIA CAHYANI P IPS Lulus
89 13-001-249-8 8648 SYAFIRA DEVI RAMADHANI P IPS Lulus
90 13-001-250-7 8650 SYEHDEN ABDAN SYAKURA L IPS Lulus
91 13-001-251-6 8653 TIYOK PRIYO KUNCORO L IPS Lulus
92 13-001-252-5 8657 TUBAGUS EGA WICAKSONO L IPS Lulus
93 13-001-253-4 8684 ANUGRAH SUDRAJAT N L IPS Lulus
94 13-001-254-3 8398 ADI DARMAWAN L IPS Lulus
95 13-001-255-2 8400 ADINDA LUTFI BESTARI P IPS Lulus
96 13-001-256-9 8406 AGUNG BAYU PRESETYO L IPS Lulus
97 13-001-257-8 8408 AHMAD ABDUL AZIZ T L IPS Lulus
98 13-001-258-7 8420 AMINATU ROSIDA P IPS Lulus
99 13-001-259-6 8425 ANDY PRAKOSO SETIAWAN L IPS Lulus
100 13-001-260-5 8441 AZALEA GEMA NADYA I P IPS Lulus
101 13-001-261-4 8456 DEA WIBAWANTI I P IPS Lulus
102 13-001-262-3 8463 DEWI ZULIANA P IPS Lulus
103 13-001-263-2 8482 ELWIS GLENADA P P IPS Lulus
104 13-001-264-9 8483 EMILIA ROSIDAH P IPS Lulus
105 13-001-265-8 8494 FARID YULIO L IPS Lulus
106 13-001-266-7 8497 FATMA KURNIAWATI DWI P IPS Lulus
107 13-001-267-6 8510 HAFIS ALAMSYAH L IPS Lulus
108 13-001-268-5 8539 MAULANA MUHAMMAD M L IPS Lulus
109 13-001-269-4 8554 MUHAMMAD AZZAM L L IPS Lulus
110 13-001-270-3 8580 NOVENA DWI H P IPS Lulus
111 13-001-271-2 8591 OKI HAYU PRADANA P IPS Lulus
112 13-001-272-9 8592 PANJALU ANJASMARA L IPS Lulus
113 13-001-273-8 8611 RENDY ANDRARESTA L IPS Lulus
114 13-001-274-7 8619 RIANT OKTA HIDAYAT L IPS Lulus
115 13-001-275-6 8629 RONAL BAGASKARA L IPS Lulus
116 13-001-276-5 8634 SEKAR AMBARSARI PUTRI P IPS Lulus
117 13-001-277-4 8642 SHINTA FITRIANI P IPS Lulus
118 13-001-278-3 8656 TRIYAS DETA S L IPS Lulus
119 13-001-279-2 8661 VIVIANTI WAHYU NUR P IPS Lulus
120 13-001-280-9 8665 WAHYU ZHAFIRA P IPS Lulus
121 13-001-281-8 8666 WAWAN AGUSTI L IPS Lulus
122 13-001-282-7 8669 WULAN OKTAVA RINI P IPS Lulus
123 13-001-283-6 8677 YUNI WAHYU NINGTIYAS P IPS Lulus
124 13-001-284-5 8683 ARDITYA MIFTAH R L IPS Lulus
125 13-001-285-4 8980 ANNISA AJENG PUSPITA P IPS Lulus

Jombang, 13 Mei 2015

Kepala SMA Negeri 1 Jombang

. Dra. SIH WIHARTINI, M.Psi.
Pembina Tk. I
NIP.195709181982032008

Keterangan :

1. Siswa yang dinyatakan LULUS diharap untuk tidak melakukan kegiatan yang bersifat hura-hura seperti melakukan konvoi sepeda motor, coret-coret baju dan lainnya yang bisa mengganggu ketertiban umum.
2. Bagi siswa yang memerlukan Surat Keterangan Kelulusan untuk keperluan mendaftar ulang masuk perguruan tinggi bisa dilayani mulai hari ini Jumat, 15 Mei 2015 Pukul 10.01 WIB di Tata Usaha SMAN 1 Jombang
3. Siswa mengurus keperluan administrasi sekolah diwajibkan menggunakan pakaian bebas rapi bersepatu, dan untuk baju atasan tidak diperkenankan kaos oblong.

CAP 3 JARI KIRI SKHUN TAPEL 2013/2014

Diumumkan pada siswa lulusan SMAN 1 Jombang tahun Pelajaran 2013/2014 agar melakukan proses cap 3 jari kiri pada SKHUN dan pembagian sekaligus kepada siswa pada :
Hari/tanggal : Senin, 25 Agustius 2014
Pukul : 07.00 – 13.00 WIB
Tempat : SMAN 1 Jombang
Demikian atas perhatiannya dan dimohon bantuannya, pengumuman ini untuk disampaikan ke teman-teman yang lain agar proses pendistribusian SKHUN segera selesai

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG BUKU

Pelarangan penjualan buku permen no. 2 tahun 2008 pasal 11

  • SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG BUKU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,Menimbang : a. bahwa buku berperan penting dan strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, sehingga perlu ada kebijakan pemerintah mengenai buku bagi peserta didik; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang buku;Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  • 7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 ; 10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007; MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG BUKU BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini yang dimaksud dengan:1. Menteri Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.2. Departemen Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut Departemen adalah Departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.3. Buku teks pelajaran pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi yang selanjutnya disebut buku teks adalah buku acuan wajib untuk digunakan di satuan pendidikan dasar dan menengah atau perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kepekaan dan kemampuan estetis, peningkatan kemampuan kinestetis dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.4. Buku panduan pendidik adalah buku yang memuat prinsip, prosedur, deskripsi materi pokok, dan model pembelajaran untuk digunakan oleh para pendidik.5. Buku pengayaan adalah buku yang memuat materi yang dapat memperkaya buku teks pendidikan dasar,menengah dan perguruan tinggi.6. Buku referensi adalah buku yang isi dan penyajiannya dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya secara dalam dan luas.7. Penerbit buku yang selanjutnya disebut penerbit adalah orang-perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menerbitkan buku.8. Percetakan buku yang selanjutnya disebut percetakan adalah orang-perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang mencetak naskah atau buku.9. Distributor buku yang selanjutnya disebut distributor adalah orang- perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang memperdagangkan buku dalam volume besar 2
  • dengan cara membeli buku dari penerbit dan menjualnya kembali kepada distributor eceran buku.10. Distributor eceran buku yang selanjutnya disebut pengecer adalah orang-perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang memperdagangkan buku dengan cara membeli dari penerbit atau distributor dan menjualnya kembali secara eceran kepada konsumen akhir. BAB II PENULISAN BUKU Pasal 2(1) Penulisan buku meliputi penulisan naskah, penerjemahan, penyaduran, pengilustrasian, penyuntingan, dan/atau perancangan yang menghasilkan produk akhir berupa karangan asli, terjemahan, saduran, dan ciptaan lain berupa gambar, sketsa, tabel, grafik, dan/atau peta.(2) Penulisan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan etika akademik penulisan. Pasal 3(1) Departemen, Departemen yang menangani urusan agama, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat mengupayakan tersedianya buku yang bermutu dan sesuai dengan standar nasional pendidikan serta mencukupi kebutuhan pendidik dan peserta didik.(2) Untuk mengupayakan tersedianya buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Departemen, Departemen Agama, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dapat memberikan bantuan dana bagi calon penulis buku dalam bentuk hibah.(3) Penggunaan bantuan dana hibah oleh calon penulis buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan.(4) Departemen, Departemen yang menangani urusan agama, dan/atau pemerintah daerah dapat membeli hak cipta buku dari pemiliknya untuk menfasilitasi penyediaan buku bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dengan harga yang terjangkau. BAB III PENILAIAN BUKU TEKS Pasal 4(1) Buku teks pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dinilai kelayakan-pakainya terlebih dahulu oleh Badan Standar Nasional Pendidikan sebelum digunakan oleh pendidik dan/atau peserta didik sebagai sumber belajar di satuan pendidikan.(2) Kelayakan buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.(3) Buku teks muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dinilai kelayakan-pakainya terlebih dahulu oleh dinas pendidikan provinsi berdasarkan standar nasional pendidikan sebelum digunakan oleh pendidik dan/atau peserta didik sebagai sumber belajar di satuan pendidikan. 3
  • (4) Kelayakan buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur. BAB IV PEMILIHAN BUKU TEKS DI SATUAN PENDIDIKAN Pasal 5(1) Buku teks untuk setiap mata pelajaran yang digunakan pada satuan pendidikan dasar dan menengah dipilih oleh rapat pendidik pada satuan pendidikan dari buku-buku teks pelajaran yang telah ditetapkan kelayakan-pakainya oleh Menteri.(2) Dalam hal Menteri belum menetapkan kelayakan pakai buku teks mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan dasar dan menengah, maka rapat pendidik pada satuan pendidikan dapat memilih buku teks yang tersedia di pasar buku dengan mempertimbangkan mutu buku teks dan kesesuaiannya dengan standar nasional pendidikan.(3) Buku teks untuk mata pelajaran muatan lokal yang digunakan pada satuan pendidikan dasar dan menengah dipilih oleh rapat pendidik pada satuan pendidikan dari buku teks yang ditetapkan kelayakan-pakainnya oleh Gubernur.(4) Dalam hal Gubernur belum menetapkan kelayakan pakai buku teks muatan lokal, maka rapat pendidik pada satuan pendidikan dapat memilih buku teks muatan lokal yang tersedia di pasar buku dengan mempertimbangkan mutu buku teks muatan lokal dan kesesuaiannya dengan standar nasional pendidikan. BAB V PENGGUNAAN BUKU DI SATUAN PENDIDIKAN Pasal 6(1) Buku teks digunakan sebagai acuan wajib oleh pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran.(2) Selain buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidik dapat menggunakan buku panduan pendidik, buku pengayaan, dan buku referensi dalam proses pembelajaran.(3) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peserta didik, pendidik dapat menganjurkan peserta didik untuk membaca buku pengayaan dan buku referensi.(4) Buku-buku dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan dalam satu satuan pendidikan berasal dari lebih dari dua penerbit. Pasal 7(1) Pendidik dapat menganjurkan kepada peserta didik yang mampu untuk memiliki buku.(2) Anjuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak memaksa atau tidak mewajibkan.(3) Untuk memiliki buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , peserta didik atau orangtua/walinya membelinya langsung kepada pengecer. 4
  • (4) Satuan pendidikan wajib menyediakan buku teks di perpustakaan dan pendidik menganjurkan kepada semua peserta didik untuk meminjam buku teks pelajaran diperpustakaan satuan pendidikan atau memilikinya. BAB VI PENGGANDAAN, PENERBITAN, DAN DISTRIBUSI BUKU Pasal 8(1) Departemen, departemen yang menangani urusan agama, dan/atau pemerintah daerah dapat mengijinkan orang-perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum untuk menggandakan, mencetak, menfotokopi, mengalih-mediakan, dan/atau memperdagangkan buku yang hak-ciptanya telah dibeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).(2) Harga eceran tertinggi buku yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Departemen, departemen yang menangani urusan agama, dan/atau pemerintah daerah yang membeli hak cipta buku.(3) Harga eceran tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah setinggi-tingginya sebesar taksiran biaya wajar untuk mencetak dan mendistribusikan buku sampai di tangan konsumen akhir ditambah keuntungan sebelum pajak penghasilan setinggi- tingginya 15% dari taksiran biaya wajar. Pasal 9(1) Pada kulit sisi luar buku yang diperdagangkan wajib dicantumkan harga eceran.(2) Pada kulit sisi luar buku yang digandakan, dicetak, difotokopi, dialih-mediakan dari sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan kemudian diperdagangkan kepada konsumen akhir, pengecer wajib mencantumkan label harga eceran secara tercetak.(3) Pada kulit sisi luar buku yang digandakan, dicetak, difotokopi, dialih-mediakan dari sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan kemudian dibagikan secara cuma-cuma kepada konsumen akhir, label harga tidak wajib dicantumkan. BAB VII MASA PAKAI BUKU TEKS PELAJARAN Pasal 10(1) Satuan pendidikan dasar dan menengah menetapkan masa pakai buku teks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesingkat-singkatnya 5 tahun.(2) Penggunaan buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah sebelum berakhirnya masa pakai apabila: a. ada perubahan substantif dalam standar isi dan/atau standar kompetensi lulusan; b. Buku teks yang bersangkutan dinyatakan tidak layak-pakai oleh Menteri; c. Buku teks yang bersangkutan dilarang peredarannya oleh Kejaksaan Agung; dan d. Buku teks yang bersangkutan tidak termasuk yang dinyatakan layak-pakai oleh Menteri dan Menteri telah menetapkan kelayakan-pakai buku teks lain dari mata pelajaran yang sama. Pasal 11 5
  • Pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah/madrasah, dinas pendidikanpemerintah daerah, pegawai dinas pendidikan pemerintah daerah, dan/atau koperasi yangberanggotakan pendidik dan/atau tenaga kependidikan satuan pendidikan, baik secaralangsung maupun bekerjasama dengan pihak lain, dilarang bertindak menjadi distributoratau pengecer buku kepada peserta didik di satuan pendidikan yang bersangkutan ataukepada satuan pendidikan yang bersangkutan, kecuali untuk buku-buku yang hak ciptanyasudah dibeli oleh Departemen, departemen yang menangani urusan agama, dan/atauPemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan dinyatakan dapatdiperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). BAB VIII PENDANAAN Pasal 12(1) Bantuan pendidikan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk memperkaya koleksi perpustakaan satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali untuk perguruan tinggi negeri yang tidak berbadan hukum.(2) Masyarakat dapat membantu memperkaya koleksi perpustakaan satuan pendidikan, baik dalam bentuk dana hibah maupun barang.(3) Pengadaan buku untuk memperkaya koleksi perpustakaan dalam rangka penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.(4) Untuk daerah tertentu yang belum memiliki pengecer, pengadaan buku untuk perpustakaan satuan pendidikan dasar dan menengah yang dananya bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan, berdasarkan masukan dari satuan pendidikan dan setelah mendapat izin dari Menteri.(5) Untuk mendorong keberadaan pengecer pada daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Departemen, departemen yang menangani urusan agama, dan/atau pemerintah daerah dapat memberikan insentif pendirian pengecer berupa hibah modal kerja kepada orang-perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. BAB IX PENGAWASAN Pasal 13(1) Pengawasan terhadap pengadaan buku oleh satuan pendidikan dilakukan oleh pengawas fungsional, komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pemangku kepentingan satuan pendidikan, dewan audit pada satuan pendidikan berbadan hukum pendidikan, dan/atau masyarakat.(2) Pengawas fungsional, komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pemangku kepentingan satuan pendidikan, dewan audit pada satuan pendidikan berbadan hukum pendidikan, dan/atau masyarakat melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila menemukan penyimpangan dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 6
  • (3) Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki kompetensi dan kewenangan memeriksa. BAB X SANKSI Pasal 14(1) Pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, anggota komite sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah, dinas pendidikan pemerintah daerah, pegawai dinas pendidikan pemerintah daerah, dan/atau koperasi yang beranggotakan pendidik dan/atau tenaga kependidikan satuan pendidikan yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 11 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(2) Penerbit, distributor, dan/atau pengecer yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan. Pasal 15Penulis yang bukunya diterbitkan oleh penerbit yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 ayat (2) dapat mengalihkan hak ciptanya kepada penerbit lain sesuaiperaturan perundang-undangan. BAB XI PENUTUP Pasal 16Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini, Peraturan Menteri PendidikanNasional Nomor 11 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku. Pasal 17Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Salinan sesuai dengan aslinyaBiro Hukum dan Organisasi Departemen Ditetapkan di JakartaPendidikan Nasional, pada tanggal 4 Januari 2008Kepala Bagian Penyusunan RancanganPeraturan Perundang-undangan dan MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,Bantuan Hukum II, TTD BAMBANG SUDIBYOBambang Haryadi, S.H.NIP NIP. 131597936 7